Košík
Profil
  • Domov
  • Akcie
  • Novinky
  • Kontakt
 

Reklamačný poriadok

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady či nedostatky sa riadia

príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho

zákonníka).

2. Práva zo zodpovednosti za vady či nedostatky pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci

uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke

váženého tovaru môže vzniknúť plus-mínus 15 (slovom pätnásať) percent rozdielu medzi

objednaným a dodaným množstvom, pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu či

nedostatok.

3. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo

spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak

kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo závada bola zapríčinená zlou

manipuláciou a/alebo skladovaním tovaru kupujúcim.

 

Novinky

Doporučujeme