Košík
Profil
  • Domov
  • Akcie
  • Novinky
  • Kontakt
 

Obchodné podmienky

Čl. I

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.poctivyfarmar.sk je:

TILAND s.r.o.

Brestov 145, 066 01 Brestov

Slovenská republika

IČO: 46382755

DIČ: 2023365245

IČDPH: SK2023365245

(ďalej len „Predávajúci“).

Čl. II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci vykonaním objednávky na internetovej stránke www.poctivyfarmar.sk potvrdzuje, že

akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodanie tovaru Predávajúcim (ďalej iba „Obchodné

podmienky“). Kupujúci tento tovar kupuje od Predávajúceho prostredníctvom internetovej

stránky www.poctivyfarmar.sk.

2. Vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe

strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti

Predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené Obchodnými podmienkami sa riadia

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi

(fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja

tovaru ponikateľskému subjektu.

3. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a/alebo dopĺňať. Týmto ustanovením

nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia

Obchodných podmienok.

Čl. III

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou je objednávka (ďalej iba

„Objednávka“). Rozmery, váha, objem či iné údaje uvedené na internetovej stránke

www.poctivyfarmar.sk sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov alebo pestovateľov.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať iba tovar v riadnom stave a v súlade so

špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci aktuálnym normám,

predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Predávajúci sa taktiež

zaväzuje, že tento tovar bude riadne opatrený návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, ak to

daný tovar vyžaduje, príp. ak taký dokument k tovaru priložil priamo jeho výrobca.

Čl. IV

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na internetovej stránke www.poctivyfarmar.sk môže

kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého môže vykonávať objednávanie

tovaru (ďalej iba „Užívateľský účet“).

2. Pri registrácii na internetovej stránke www.poctivyfarmar.sk a pri objednaní tovaru je kupujúci

povinný uvádzať iba správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je pri

akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v Užívateľskom účte a pri

objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený e-mailovou adresou užívateľa a heslom podľa

jeho výberu. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k

prístupu do jeho Užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť

za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Užívateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci hrubo

poruší svoje povinností v súlade s Obchodnými podmienkami či kúpnou zmluvou medzi

ním a Predávajúcim.

Čl. V

MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia je miesto, kde je kupujúcim objednaný tovar odovzdaný priamo kupujúcemu.

Čl. VI

OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

1. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky tovaru je vyplnenie všetkých

predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulároch „Nákupný košík“ a „Pokladňa“ umiestnených na internetovej stránke www.poctivyfarmar.sk. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci

objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý obsahuje najmä

informácie o:

objednanom tovare,

spôsobe úhrady kúpnej ceny,

údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,

informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť

údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci Predávajúcemu

stlačením tlačidla „Dokončiť“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim

považované za správne.

3. Odoslaním objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami

Občianskeho zákonníka a ustanoveniami Obchodného zákonníka, v prípade predaja tovaru

podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim.

4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje Predávajúcemu, že akceptuje všetky podmienky a ustanovenia - v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky - uvedené v

Obchodných podmienkach, a že rovnako akceptuje aj výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v deň odoslania objednávky na internetovej stránke www.poctivyfarmar.sk vrátane prípadných

dodatočných (napr. dopravných, balných) nákladov.

5. Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru,

výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú

autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom nevykoná,

objednávka sa považuje za neplatnú.

Čl. VII

CENA A PLATBA

1. Ceny uvedené na internetovej stránke www.poctivyfarmar.sk sú platné v okamihu objednania.

Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien

dodávateľských podmienok výrobcov či iných dodávateľov tovaru.

2. Kúpna cena bude považovaná za uhradnú buď po pripísaní celej kúpnej ceny na účet

Predávajúceho, alebo odovzdaním celej kúpnej ceny v hotovosti kupujúcim Predávajúcemu.

Faktúra vystavná na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim slúži ako daňový

doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ sa kupujúci a Predávajúci nedohodli inak.

3. K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim.

4. Cena za tovar vážený alebo za tovar predávaný na kusy, kde je cena uvedená za jednotku váhy (napr.: 1ks kačka) alebo objemu, je v objednávke orientačná.

Spôsob platby:

Zákazníci z Košíc

V hotovosti ........................................................... 0 EUR

Platba kartou iba v predajni Poctivý farmár......... 0 EUR

Zákazníci mimo Košíc

V hotovosti na dobierku ............................. 0 EUR

Platba kartou na dobierku .......................... 0,5 EUR

Čl. VIII

PODMIENKY DOPRAVY

1. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci zvolí v procese objednávky.

2. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od Predávajúceho alebo ním poverenej osoby.

Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád či nedostatkov je

kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie.

Spôsob dopravy:

Zákazníci z Košíc

Osobne v predajni Poctivý farmár, Taška ......... 0,50 EUR

Osobne v predajni Poctivý farmár, Debnička ... 0 EUR (debničku je potrebné si zakúpiť pri prvom nákupe, debnička kupujúcemu ostáva na výmenu, cena debničky je 5EUR)

PRÍKLAD:

Pre vyzdvihnutie tovaru v utorok je potrebné urobiť nákup v internetovom obchode do 12:00 predošlý deň (pondelok). V prípade nevyzdvihnutia objednaného tovaru v utorok v čase otváracích hodín, sa objednávka automaticky ruší.

Kuriér Poctivý farmár, Taška ..............................3,49 EUR

Kuriér Poctivý farmár, Debnička ........................2,99 EUR (debničku je potrebné si zakúpiť pri prvom nákupe, debnička kupujúcemu ostáva na výmenu, cena debničky je 5EUR)

Tovar doručujeme v utorok, štvrtok a piatok medzi 15:00 a 20:00. Pre doručenie tovaru napríklad v utorok je potrebné urobiť nákup v internetovom obchode do 12:00 predošlý deň.

Zákazníci mimo Košíc

Kuriér do 3kg................................5,80 EUR

Kuriér do 5kg................................6,05 EUR

Kuriér do 10kg..............................6,40 EUR

Kuriér do 20kg..............................7,00 EUR

Kuriér do 30kg..............................7,60 EUR

Čl. IX

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady či nedostatky sa riadia

príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho

zákonníka).

2. Práva zo zodpovednosti za vady či nedostatky pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci

uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke

váženého tovaru môže vzniknúť plus-mínus 15 (slovom pätnásať) percent rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom, pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu či

nedostatok.

3. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo

spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo závada bola zapríčinená zlou

manipuláciou a/alebo skladovaním tovaru kupujúcim.

Čl. X

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje získané od návštevníkov internetovej stránky www.poctivyfarmar.sk tretím osobám, a že tieto osobné údaje budú slúžiť iba

ako dôverné údaje pre internú potrebu Predávajúceho za účelom udržovania a skvalitňovania vzájomných vzťahov medzi kupujúcimi a Predávajúcim.

Čl. XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak vzťah súvisiaci s použitím internetovej stránky www.poctivyfarmar.sk alebo právny vzťah

založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa bude riadiť legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva

spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Tieto Obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetovej stránke

www.poctivyfarmar.sk v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V Humennom, dňa 30. júna 2014

 

Novinky

Doporučujeme

NOVINKA
KLOBÁSA Z MANGALICE
2.57 €
/pár
15.50 €/kg
pridať KLOBÁSA Z MANGALICE do košíkazobraziť viac informácii o produkte KLOBÁSA Z MANGALICE
NOVINKA
BIO TEĽACIE PLECE
6.12 €
/ks-0,400g
15.30 €/kg
pridať BIO TEĽACIE PLECE do košíkazobraziť viac informácii o produkte BIO TEĽACIE PLECE